Wat moest gebeuren (1)

Veertigdagentijd – week 6, dag 4

Jezus volbracht (teleo) zijn complete taak op aarde. Daarmee vervulde (teleioo) hij tegelijk ook vele profetieën uit het Oude Testament. Soms vermeldt Jezus zelfs expliciet dat de Schrift de reden is waarom hij iets doet. Bijvoorbeeld in de hof van Getsemane, waar Jezus tegen de driftige Petrus zegt:

‘Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. 53 Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen? 54 Maar hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren?’
(Matteüs 26:52-54)

Jezus’ “Het is volbracht” hangt dus nauw samen met “de Schriften … waar staat dat het zo moet gebeuren.” Maar wat stond daar dan? Wat moest er hoe gebeuren? Vandaag en morgen een – uiteraard incompleet – inkijkje in de profetieën die met de gebeurtenissen rond Jezus’ kruisiging werkelijkheid werden.


Verraden voor dertig zilverstukken

12 Ik zei tegen hen: ‘Als u tevreden bent, keer me dan mijn loon uit; zo niet, laat het dan maar.’ En ze betaalden mij mijn loon uit, dertig sjekel zilver.
(Zacharia 11:12)

 • 14 Daarop ging een van de twaalf, die met de naam Judas Iskariot, naar de hogepriesters 15 en zei: ‘Wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever?’ Ze betaalden hem dertig zilverstukken.
  (Matteüs 26:14-15)

Verraden door een vriend

13 Zou een vijand mij grieven, ik zou het verdragen,
zou hij mij haten en zich tegen mij keren,
ik zou me voor hem verschuilen.
14 Maar jij, die dacht en deed als ik,
mijn hartsvriend, mijn vertrouwde!
15 Wat genoten wij als wij samen waren
bij het feestgedrang in Gods huis.
(Psalm 55:13-15)

 • 48 Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. ‘Degene die ik kus,’ had hij gezegd, ‘die is het, die moet je gevangennemen.’ 49 Hij liep recht op Jezus af, zei: ‘Gegroet, rabbi!’ en kuste hem. 50Jezus zei tegen hem: ‘Vriend, ben je daarvoor gekomen?’ Daarop kwam de bende naderbij, ze grepenJezus vast en namen hem gevangen.
  (Matteüs 26:48-50)

Geen woord voor zijn beschuldigers

7 Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet
en deed zijn mond niet open.
Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid,
als een ooi die stil is bij haar scheerders
deed hij zijn mond niet open.
(Jesaja 53:7)

 • 9 Hij [Herodes] ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde hem niet één keer.
  (Lucas 23:9)

Verwond en verbrijzeld

5 Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing.
(Jesaja 53:5)

 • 26 Daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geselen. 29 ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: ‘Gegroet, koning van de Joden,’
  (Matteüs 27:26,29)

Gekruisigd, bespot, kleren verdeeld en verloot

17 Honden staan om mij heen,
een woeste bende sluit mij in,
zij hebben mijn handen en voeten doorboord.
18 Ik kan al mijn beenderen tellen.
Zij kijken vol leedvermaak toe,
19 verdelen mijn kleren onder elkaar
en werpen het lot om mijn mantel.
(Psalm 22:17-19)

 • 9 De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem.
  (Matteüs 27:39)
 • 23 Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. 24 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag.’ Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.’ Dat is wat de soldaten deden.
  (Johannes 19:23-24)

Dit blog maakt deel uit van mijn veertigdagenproject over de zeven kruiswoorden.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *